Cant de Ramon

Són creat e ésser m'és dat

a servir Déu que fos honrat,
e són caüt en mant pecat
e en ira de Déu fui pausat.
Jesús me venc crucificat,
volc que Déus fos per mi amat. [...]

Lo monestir de Miramar
fiu a frares menors donar
per sarraïns a preïcar.
Enfre la vinya e el fenollar
amor me pres, fé'm Déus amar,
enfre sospirs e plors estar. [...]

Novell saber plors hai atrobat,
pot-n'hom conèixer veritat
e destruir la falsetat:
sarraïns seran batejat,
tartres, jueus e mant orat,
per lo saber que Déus m'ha dat. [...]

Són hom vell, paubre, meyspreat,
no hai ajuda d'home nat
e hai trop gran fait emparat.
Grans res hai del món cercat,
mant bon eximpli hai donat:
poc són conegut e amat.
Vull morir en pèlag d'amor.
Per ésser gran no n'hai paor
de mal príncep ne mal pastor.
Tots jorns consir la deshonor
que fan a Déu li gran senyor
qui meten lo món en error. [...]

Llaus, honor al major Senyor
al qual tramet la mia amor
que d'ell reeba resplendor.
No són digne de far honor
a Déu, tan fort són pecador,
e són de llibres trobador. [...]

Santedat, vida, sanitat,
gauig, me dó Déus, e llibertat,
e guard-me de mal e pecat.
A Déu me són tot comanat:
mal esperit ne hom irat
no hagen en mi potestat.

Man Déus als cels e als elements
plantes e totes res vivents
que no em facen mal ni turments.
Dó'm Déus companyons coneixents
devots, lleials, humils, tements,
a procurar sos honraments.

 

Ramon Llull quotations

 
«Because what you know is not as much as what you do not know, do not talk too much»
 

Messages about Ramon Llull

 
Ramon Llull studied Islam and Kabbalah with the intention to challenge the faith of Muslims and Jews, whom he considered “infidels”.
 

Latest creations